Bilimsel Etkinlikler

 1. Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da İslamiyet ve Kaynakları
  Sayfalar 1 - 18
   Hayati BEŞİRLİ , Zeynep Serap TEKTEN - AKSÜRMELİ , Ali ÜNAL
 2. Engelli Bireylerin Gözüyle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki Eğitim Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 19 - 33
   Abdurrahman MENGİ
 3. Relationship Between Emotional Eating and Big Five Personality Characteristics and Mood Disorder Symptoms
  Sayfalar 34 - 46
   Ece TINMAZOĞLU , Neslim GUVENDER DOKSAT
 4. MIST Ülkelerinde İthalat, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi
  Sayfalar 47 - 59
   Gökhan AKAR , Mehmet ÖZCAN
 5. External Debt and Economic Growth in Transition Countries: Case of Kyrgyzstan
  Sayfalar 60 - 75
   Junus GANİEV , Damira BAİGONUSHOVA , Nurbek MADMAROV , Raziiakhan ABDİEVA
 6. Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı
  Sayfalar 76 - 89
   Mustafa NAL
 7. BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması
  Sayfalar 90 - 100
   Umut GÜMÜŞ , Hatice Can ÖZİÇ , Erkan ÇIBIK
 8. Depo Yeri Seçimi için Aralık Tip-2 Bulanık ÇKKV Tabanlı Hibrit Bir Yaklaşım
  Sayfalar 101 - 114
   Ahmet ÇALIK
 9. Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları
  Sayfalar 115 - 128
   Betül ÖZKAYA , Yelda ÜLKER
 10. Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 129 - 143
   Merve Koçoğlu , Cansu Terzi
 11. Çalışanların Karanlık Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisinde Genel Öz-Yeterliliğin Düzenleyici Rolü
  Sayfalar 144 - 154
   Emrah ÖZSOY , Kadir ARDIÇ
 12. Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 155 - 167
   Esra TÖRE
 13. İşyerlerinde Güvenlik İklimi Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımını Etkiler mi?
  Sayfalar 168 - 177
   Hacer UĞUR , Ayten YILMAZ YAVUZ , Nuran MUMCU , Nurefşan AYDOĞAN
 14. Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
  Sayfalar 178 - 189
   Kemal DEMİR , Üzeyir YILDIZ
 15. Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”
  Sayfalar 190 - 198
   Mesut SOYALIN , Gökhan KERSE
 16. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 199 - 208
   Mustafa KARACA , Ali BAYRAM , Yasemin HARMANCI
 17. Tüketici Davranışlarının Çevre Dostu Davranış Türleri Kapsamında İncelenmesi: Alanya Örneği
  Sayfalar 209 - 221
   Üzeyir Kement
 18. Duygusal Zekânın Kültürel Zekâ Üzerine Etkisinin Analizi: Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 222 - 234
   Yavuz DEMİREL , Erol TURAN , Merve AKINCI
 19. Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği
  Sayfalar 235 - 247
   Tülin AVCU
 20. The Reconstruction of the Mediated Public Sphere on Media Reporting of Migration: The Case of The Global Migration Film Festival
  Sayfalar 248 - 260
   Dilan CIFTCI
 21. Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi
  Sayfalar 261 - 273
   Özlem ÇAKIR , Filiz METE
 22. Marka İletişiminde Sosyal Medya ve Çevrimiçi Etkileşim (Online Engagement) İlişkisi: Limasol Türk Kooperatif Bankası Örneği
  Sayfalar 274 - 285
   Sevilay ULAŞ
 23. Popüler Sinemada Mistik Bir Aşk Masalı Örneği: ‘Suyun Sesi’ Filmi
  Sayfalar 286 - 300
   UFUK UĞUR , Sezen ALTAY
 24. The Comparison of Two Different Election Campaign Films in Terms of Their Approaches towards National History and Development
  Sayfalar 301 - 312
   Yusuf DEVRAN , Fahad SHAHZAD
 25. Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 313 - 326
   Arzu MERİÇ
 26. Bir Aktif İstihdam Politikası Olarak Sosyal Çalışma Programı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 327 - 340
   Bülent ARPAT
 27. Şeffaflığı Arttırmaya Yönelik Mekanizmalar ve Finansal Başarının Şeffaflık Üzerindeki Etkisi: BIST XKURY’de Bir Araştırma
  Sayfalar 341 - 359
   Mustafa MORTAŞ , Serhat ŞAMİL
 28. Sezgisel Bulanık Mantık ve Entropi Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Finansal Performans Analizi: BİST’de İşlem Gören Enerji Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 360 - 372
   Reşat KARCIOĞLU , Selçuk YALÇIN , Ömer Faruk GÜLTEKİN
 29. Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama
  Sayfalar 373 - 385
   Serkan ÖZDEMİR
 30. Kamu-Özel İşbirliği Modelinde Özel Sektör Teşvik Faktörleri: Şehir Hastaneleri Örneği
  Sayfalar 386 - 401
   Yusuf UYSAL
 31. Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 402 - 410
   Nida ATEŞ , Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM
 32. Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Stresle Başaçıkma Tutumlarını Yordama Gücü
  Sayfalar 411 - 422
   Selahattin AVŞAROĞLU , Asem İDAYEVA
 33. Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği
  Sayfalar 423 - 434
   Atilla ALTUN , Barış DEMİREL
 34. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri
  Sayfalar 435 - 448
   Aynur YILMAZ , Emrah ASLAN , Sinan AYAN
 35. Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 449 - 461
   Okan Aydın , Fatih YAŞARTÜRK
 36. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İnsan Haklarına Yönelik Tutumları
  Sayfalar 462 - 469
   Gül ÇAVUŞOĞLU , Menderes KABADAYI , Ali Kerim YILMAZ , Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
 37. Düzenli Egzersiz Yapan 15-17 Yaş Grubu Kız Öğrencilerin Bazı Karaciğer Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 470 - 475
   M.fatih BİLİCİ , Ayça GENÇ
 38. Turizm Planlamasına Yerel Halkın Katılımı: Konya İlinde Bir Araştırma
  Sayfalar 476 - 489
   Aynur GÜLENÇ BİRSEN , Yeliz PEKERŞEN
 39. 2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Sayfalar 490 - 504
   Mehmet FİDAN
 40. Horasan Tasavvuf Geleneği Bağlamında Çankırı’da Bir Yesevî Muakkibi
  Sayfalar 505 - 516
   Abdulselam ARVAS
 41. İslamiyetin Orta Asya Tarihi
  Sayfalar 517 - 528
   Mesut AVCI
 42. Türk-İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmen-Öğrenci İlişkilerinin Ahlaki Çerçevesi
  Sayfalar 529 - 538
   Mehmet KORKMAZ
 43. Vurun Kahpeye ve Cemile Bağlamında Tip ve Karakterlerin Karşılaştırmalı İncelemesi
  Sayfalar 539 - 551
   Kemal GÖZ
 44. Oğuz Atay’ın Düşünsel Arka Planı: “Günlük”
  Sayfalar 552 - 561
   Zeliha KAPUKAYA
 45. Cybernetics of Technology, Education and Politics in Technological Societies
  Sayfalar 562 - 572
   Hüseyin TOLU
 46. Avrupa Birliği Tarihinde Bir Geri Adım: Brexit
  Sayfalar 573 - 589
   Esra Sena TÜRKO , Sümeyye GÖKÇENOĞLU
 47. Mesai İçi Ve Dışı Boş Zaman Davranışlarının Yönetimi: Teorik Çerçeve
  Sayfalar 590 - 604
   Ebru AYKAN , Zübeyir ÖZÇELİK
 48. Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi
  Sayfalar 605 - 614
   Ömer ÇAMUR
 49. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 615 - 628
   Volkan GÖÇOĞLU
 50. Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı
  Sayfalar 629 - 636
   Güntekin ŞİMŞEK

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanları 2019’da uluslararası geçerliliği olan yayınlarıyla Üniversitenin bilimsel çalışmalarına katkı sağladılar.

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019’un Prof. Dr. Fuat SEZGİN Anma Yılı ilan edilmesi vesilesiyle yaklaşık 9 ay süren çalışmamızdan sonra, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin dünyaca ünlü bilim tarihçisi rahmetli Prof. Dr. Fuat SEZGİN Hocamız adına Oş şehrinde düzenlediği "ULUSLARARASI ORTA ASYA ALİMLERİNİN DÜNYA BİLİMİNE KATKISI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ" kitabı zamanında bitirilerek ekitap olarak yayımlanmış bulunmaktadır.

Bu etkinliğin Fuat Sezgin Hoca adına yurt dışında düzenlenen birkaç programdan biri olması, özellikle de ilk kez Orta Asya'da Hoca adına bir program yapılmış olması ayrı bir önem taşımaktadır.

Fuat Hocanın eşi Ursula SEZGİN Hanımefendinin program için gönderdiği mektubunun da yer aldığı, M. ORÇAN, A. BABATAEV, N. USEEV editörlüğünde hazırlanan kitapta Türkçe, Kırgızca, Rusça, İngilizce ve Azerice toplam 31 makale yer almaktadır.

Başta KTMÜ Rektörümüz, S. BALCI, Rektör Vekilimiz A. KULMIRZAEV,  Oş Devlet Üniversitesi Rektörü K. KOCOBEKOV, Rektör Yardımcılarımız A. MOKEEV ve H. ÖĞÜT'e, Milletvekilimiz H. ÖÇAL'a, TİKA Bişkek Koordinatörü A. Muslu’ya, V. Taşdelen, Y.E. GÜRBÜZ'e, MediaManas’a ve emek veren herkese tekrar teşekkür ederiz.  Özellikle Bildiri sunan hocalarımıza ve ilgi gösteren öğrencilere ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

 

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN 

 

 

 

2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Anma Yılı vesilesiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından düzenlenen Sempozyum ve diğer etkinliklere şu adresten ulaşabilirsiniz:

http://fuatsezgin.manas.edu.kg/index.php/tr/

Cilt 9 - Sayı 2

Last Issue

 

Volume 9 - Issue 2 - Dec 27, 2019

 1. Hatay’ın Arsuz İlçesinde Yapılan Muz Üretiminin Sosyo-Ekonomik ve Yetiştiricilik Durumunun Belirlenmesi
  Pages 52 - 62
  Atila Aytekin Polat

 

 1. Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta ( Meyrick ) ( Lepidoptera: Gelechiidae) ’nın Batı Akdeniz Bölgesi Domates Üretim Alanlarında Popülasyon Değişiminin Saptanması
  Pages 63 - 68
  Emrah Tatlı , Hüseyin Göçmen

 

 1. Taze Tüketime Uygun Bazı Barbunya Genotiplerinin Morfolojik Özellikleri ve Akrabalık Derecelerinin Belirlenmesi
  Pages 69 - 80
  Furkan Gürdap , Önder Türkmen

 

 1. Farklı Ekim Zamanlarının Dağ Ispanağının (Atriplex hortensis = Atriplex nitens) Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 81 - 84
  Ramazan Acar , Necibe Kayak , Yeşim Dal , Ünal Kal , Musa Seymen , Nur Koç , Önder Türkmen

 

 1. Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği
  Pages 85 - 90
   Fatih Ramazan İstanbullugil , Ümit Gürbüz

 

 1. Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы
  Pages 91 - 98
   Askarbek TULOBAEV

 

 1. Herd Management and Manager in Turkey Livestock
  Pages 99 - 103
   Kadir Karakuş , Hasan Çelikyürek , Abuzer TAŞ , Turgut Aygün , Metin Bayraktar , Mohammad Masood Tarıq

 

 1. Buzağılarda Pasif Transfer Yetmezliğinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
  Pages 104 - 111
   Uğur Aydoğdu , İsmail Şen , Hasan Güzelbekteş

 

 1. Büyük Hayvanlarda Karaciğer Hastalıklarına Ultrasonografik Yaklaşım
  Pages 112 - 116
   Mehmet murat Doğusan , Ramazan Yılıdız

 

 1. Database Usage and Its Importance in Livestock
  Pages 117 - 121
   Hasan Çelikyürek , Kadir Karakuş , Turgut Aygün , Abuzer TAŞ