Bilimsel Etkinlikler

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından Kırgızistan’ın yaşlılık üzerine ilk kitabı yayınlandı.

KTMÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Harun Ceylan’ın Yaşlılık Sosyolojisi (КАРЫЛЫК СОЦИОЛОГИЯСЫ)adlı kitabı 18-24 Mart Dünya Yaşlılara Saygı Haftası’nda 19 Mart 2019 tarihinde KTMÜ yayınları arasındaki yerini aldı.

Kitapta yaşlılık, yaşlanmak ve toplumsal yaşlanma konularının yanı sıra yaşlıların karşılaştığı sosyal sorunlar, yaşlılık teorileri ve yaşlılara sunulan hizmetler, yaşlılık sosyolojisi perspektifinden kapsamlı olarak ele alınıyor.

Harun Ceylan’ın yürütücülüğünde Kırgızistan’da tamamlanan uluslararası projenin sonuçlarının da yer aldığı “Kırgızistan’da Gençlerin Yaşlılara Yönelik Tutumları” (BYR Publishing House, 2018) adlı kitap da Kırgızistan’da yaşlılık konusunda gençlerin yaşlılık algısını ölçen en kapsamlı çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor.

MEDIAMANAS

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/3167-karylyk-sociologiyasy.html

 


Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, dünyanın önde gelen tam metin dergileri ve e-Kitapları veri tabanlarından olan EBSCO Yayıncılık ile elektronik lisans ilişkisine girmiştir. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin tam metni EBSCOhost ™ veritabanlarında bulunabilir.

 


Manas Journal of Social Science has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Publishing, the world's leading aggregator of full text journals, magazines and eBooks. The full text of JOURNAL can be found in the EBSCOhost™ databases.

 

Полный текст журнала "Manas Journal of Social Science" теперь можно найти в базах данных компании EBSCO Publishing на платформе EBSCOhost. EBSCO Publishing является ведущим мировым агрегатором научных и популярных изданий, а также электронных и аудио книг.

 

 

 

Volume: 8, Issue Supplement: 1, 2019, January
 
 
 1. Ruh Adam’da Animayla Aydınlanan Yeniden Doğuş Arketipi: Selim Pusat’ın Sonsuz Istırabı 
  Pages 723 - 737 
   Arzu Korucu
 2. John M. Coetzee’nin Gözüyle Filozoflar ve Hayvanlar 
  Pages 739 - 757 
   Barış Mutlu
 3. “Манас” Эпосундагы Кырк Чоро Жана Энесай Жазма Эстеликтериндеги Кырк Эр 
  Pages 759 - 765 
   Nurdin Useev
 4. Dede Korkut Hikâyeleri’nde Söz Edim Yapıları 
  Pages 767 - 784 
   Seçil Hirik
 5. Atebetü’l-Hakâyık’ta Eksiltili Yapılar 
  Pages 785 - 809 
   Ümit Hunutlu
 6. Teknoloji Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme Sürecine İlişkin Öğretmen Adaylarının Deneyimlerinin İncelenmesi 
  Pages 811 - 827 
   Erhan Ünal, Fatih Özdinç
 7. Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi 
  Pages 829 - 839 
   Murat Genç
 8. Değişen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi 
  Pages 841 - 865 
   Rabia Sarıca
 9. Sanal Gerçeklik Gözlüğüne Dayalı Din Öğretimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumu 
  Pages 867 - 881 
   Rıdvan Demir
 10. Tunç Çağı Seramiklerinin Desenleri Işığında Nahcivan’dan Orhun’a Prototürk Damga ve İşaretleri
  Pages 883 - 893 
   Toğrul Halilov
 11. İbn Kesir’de Mucize Anlayışı 
  Pages 895 - 920 
   Ahmet Özdemir
 12. Tefsir’de Çağdaş Akılcı Ekol 
  Pages 921 - 940 
   Enver Arpa
 13. Mekke Müşriklerinin Nübüvvet Karşısındaki Tutum ve Davranışları ( Mekkî Sureler Bağlamında) 
  Pages 941 - 961 
   Enver Bayram
 14. Allah’ın Cüz’îleri (Tikeller) Bilmesi Meselesi: İbn Sinâ, Gazzâlî ve Hocazâde’nin Görüşlerinin Karşılaştırılması 
  Pages 963 - 973 
   Muhammet Caner Ilgaroğlu, Luay Hatem Yaqoob
 15. Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi 
  Pages 975 - 991 
   Mehmet Korkmaz, Cemil Osmanoğlu
 16. Tevrat’ta Adalet, İktisadi Adalet, Prosedürel Adalet, İsrailoğulları ve Yahudilerin İktisadi Etkileri 
  Pages 993 - 1001 
   Yaşar Alkan
 17. İşgücü Piyasasında Enformel Kadın İşgücü: Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Yönelik Bir Araştırma 
  Pages 1003 - 1027 
   Umur Aşkın, Elif Özlem Aşkın
 18. Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli 
  Pages 1029 - 1043 
   Şükrü Apaydın
 19. Popüler İş Hayatı Yazarlarından Carnegie ve Casson’un Türk İşletmecilik Literatürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme 
  Pages 1045 - 1060 
   Ahmet Sait Özkul
 20. Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma 
  Pages 1061 - 1082 
   Emel Gelmez, Vural Çağlıyan
 21. The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area 
  Pages 1083 - 1097 
   Hülya Çağıran Kendirli, Selçuk Kendirli, Harun Kısacık
 22. Dematel ve Vikor Bütünleşik Yaklaşımı ile Gıda İşletmelerinde İnovasyon Çeşitlerinin Önceliklendirilmesi ve En İdeal Firma Seçimi 
  Pages 1099 - 1113 
   Salih Memiş, Selçuk Korucuk
 23. Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması 
  Pages 1115 - 1127 
   Seçkin Gönen, Fatih Yıldırım
 24. Sosyal Medyada Farklılıkların Yönetimi: Bir Vaka İncelemesi 
  Pages 1129 - 1144 
   Esra Tani, Harun Yıldız
 25. Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma 
  Pages 1145 - 1166 
   fadime dilber
 26. Understanding WhatsApp Parent Group’s Dynamics: Group Communication and Information Sharing 
  Pages 1167 - 1183 
   Selva Ersöz
 27. İtaatkârlar Daha Mı Mutlu? “Pozitif Psikoloji Perspektifinden Boyun Eğicilik” 
  Pages 1185 - 1201 
   Cıldız Mamırova, Hasan Yılmaz
 28. Ruhsal Bozukluklara Karşı Stigma-Derleme 
  Pages 1203 - 1221 
   Elmas Merve Malas
 29. İlişki Niteliği ve Bağışlamanın Mutluluk Üzerindeki Etkisi 
  Pages 1223 - 1238 
   Hasan Yılmaz
 30. Ergenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
  Pages 1239 - 1254 
   Melike Sert, Zeliha Traş
 31. Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma 
  Pages 1255 - 1276 
   Çiğdem Akman
 32. Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Bürokrasi ve Memurlar 
  Pages 1277 - 1318 
   Yahya Aydın, İsa Yeğen
 33. Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts 
  Pages 1319 - 1337 
   Erol Bulut
 34. Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi 
  Pages 1339 - 1347 
   Abdullah Bora Özkara
 35. Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği) 
  Pages 1349 - 1360 
   Ahmet İslam, Osman İmamoğlu
 36. Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
  Pages 1361 - 1371 
   Fatih Yaşartürk, Handan Yılmaz
 37. Investigation of Basketball Ability Levels and some Performance Characteristics of Male and Female Students 
  Pages 1373 - 1381 
   Gökmen Kılınçarslan, Harun Genç, Akan Bayrakdar, İdris Kayantaş
 38. Dayanıklılık Antrenmanları Sonucu Plazma Hacim Değişiklikleri Ve Performans İlişkisi 
  Pages 1383 - 1390 
   Uğur Dündar, Sibel Tetik, Kerim Dündar, Süleyman Gönülateş, Tansu Yaan
 39. Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarih Bilincinin Kazandırılmasında Kıbrıs Barış Harekâtı’na Katılan Gazilerin Görüşleri 
  Pages 1391 - 1404 
   Selim Özcan
 40. Mıgırdıç Tokatlıyan, Tokatlıyan Otelleri, Gazinosu ve Lokantası -Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre- 
  Pages 1405 - 1428 
   Ümit Baki Erdem, Murat Hanilçe
 41. Turistlerin Destinasyon Seçimi Öncesi Beklentileri ve Satın Alma Sonrası Değerlendirmeleri: Kapadokya Örneği 
  Pages 1429 - 1449 
   Aydın Ünal
 42. Turist Rehberlerinin Gastronomi Bilgisi Ve Algısının Tavsiye Niyetine Etkisi 
  Pages 1451 - 1463 
   Bayram Akay, Berkant Özöğütçü
 43. “Bellek” ve “Zaman” Kavramları Işığında Modiano'nun En Uzağından Unutuşun Adlı Yapıtına Genel Bakış 
  Pages 1465 - 1473 
   Mehmet Sayın
 44. Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Süreciyle (AHS) Belirlenmesi: Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Bakımından Bir Değerlendirme 
  Pages 1475 - 1499 
   Gülsen Serap Çekerol, Ece Yürekli

 

Volume 8 Issue 1 2019

 

Research Article

Dijital Okuma ve Yazma Uygulamalarının İlkokul Düzeyinde Kullanımına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Algıları Pages: 1-25 

Ahmet Yamaç

 

Türkiye’de, Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Alan Eğitimcilerinin Sorunsal Tespitleri Pages: 27-38 

Erol Koçoğlu, Şule Egüz

 

Lisans Öğrencilerinin Lisans Eğitiminde Aldıkları Coğrafya İçerikli Derslere Yönelik Görüşleri Pages: 39-54 

Erol Sözen

 

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Görsellerine İlişkin Öğrenci Görüşleri Pages: 55-88 

Hilmi Demirkaya, Hamide Karacan

 

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Rol Model Tercihleri Pages: 89-111 

Latife Kabaklı Çimen

 

Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri Pages: 113-134 

Tekin Çelikkaya, Tercan Yıldırım, Mutlu Kürümlüoğlu

 

Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi Pages: 135-145 

Çağatay Akengin, Zuhal Başbuğ

 

Türk Heykelinde Mitolojik Yaklaşımlar Pages: 147-159 

Derya Uzun Aydın

 

Türk Kültür Coğrafyasının Ortak Değeri Nasreddin Hoca’nın Bazı Heykelleri Üzerine Değerlendirmeler Pages: 161-179 

Özcan Özkarakoç

 

Dünyanın En Eski Çalgıları: Taş Devri Flütleri Pages: 181-189 

Özlem Onuk

 

Kuzey Kıbrısta Kadın Ressamların Resimlerinde Kadın İmgesi Pages: 191-206 

Yücel Yazgın

 

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun İki Eserinde Bulunan Türk Kültürü İmgeleri Pages: 207-214 

Zuhal Başbuğ

 

A Historical Analysis of The Economic Development of The USA (1947-2017) Pages: 215-228 

Seçil Şenel Uzunkaya, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel

 

CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi Pages: 229-236 

Alptekin Ulutaş, Çağatay Karaköy

 

İş Hayatında Duygusal Zekâ Perspektifinden Örgütsel Sosyalleşme Süreci Pages: 237-251 

Ayşe Gökçen Kapusuz

 

Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Etiksel İfşa Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Pages: 253-274 

Ece Zeybek Yılmaz, Ayhan Bayram

 

Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Yargı Kullanımında Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımına Etkileri Pages: 275-290 

Emin Yürekli

 

Duygusal Zeka ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi Pages: 291-314 

Mehmet Kuruşcu, Özlem Yenilmez

 

Değer Yaratmayan Faaliyetlerin Azaltılmasında Kaizen Maliyetleme Sisteminin Etkisi Pages: 315-332 

Mustafa Savcı

 

Using Global Criterion Method to Define Priorities in Lexicographic Goal Programming and an Application for Optimal System Design Pages: 333-348 

Nurullah Umarusman

 

Bankalarda Coğrafi Çeşitlenmenin Risk, Likidite ve Finansal Performans Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama Pages: 349-373 

Oğuzhan Ece

 

Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Araştırma Pages: 375-387 

Zübeyir Bağcı, Türkmen Taşer Akbaş

 

Siyasal Reklamlarda Görsel Argümantasyon Pages: 389-405 

Osman Çalışkan

 

The Effects of Personality Traits on Willingness to Communicate: A Study on University Students Pages: 407-420 

Şule Karadağ, Serife Didem Kaya

  

Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates Pages: 421-440 

Uğur Ünal

 

Tanzimat Sonrası Osmanlı Usûl Hukukundaki Gelişmeler Pages: 441-460 

Ahmet Akman

 

Hazar Denizi Meselesi Bağlamında Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Pages: 461-478 

Bahar Özsoy

 

Kentsel Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil Çatı Uygulamaları Pages: 479-514 

Baran Barış Aras

 

Türkiye’nin 2000’li Yıllarda Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ülkeleri ile Ekonomik ve Siyasi İlişkileri Pages: 515-530 

Merve Kaya, Emirhan Kaya

 

Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları Pages: 531-550 

Güney Nair

 

Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma Pages: 551-575 

Mücahit Fişne, Sait Bardakçı

 

Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi Pages: 577-586 

Ökkeş Alpaslan Gençay, Yunus Gür, Selçuk Gençay, Ercan Gür, Hüseyin Nasip Özaltaş, Ertuğrul Gençay

 

Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri Pages: 587-594 

Özden Tepeköylü Öztürk, Mümine Soytürk

 

Мавзолей Кёк-Таш (Көк-Таш) результаты археологических раскопок 2017 года. Pages: 595-622 

Kubatbek Tabaldiev, Kunbolot Akmatov

 

Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: Aşçılık Ve Gastronomi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Pages: 623-638 

Alper Kurnaz

 

Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği Pages: 639-653 

Çetin Akkuş

 

Destekleme Davranışı ve Sosyal Değişim Teorisi Kapsamında Kırsal Turizmin Etkilerinin Değerlendirilmesi Pages: 655-678 

Halime Göktaş Kulualp, Ömer Sarı

 

İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi Pages: 679-690 

Lütfi Atay, Pınar Yalçınkaya, Filiz Bahar

 

Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma Pages: 691-708 

Özgür Davras, Abdullah Uslu

 

Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Entropi Yöntemi İle Ölçülmesi: Giresun İlindeki Üç Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma Pages: 709-721 

Selçuk Korucuk, Hakan Akyurt, Eray Turpcu

 

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi’nin Bildiriler Kitabına bu bağlantıdan ulaşılabilir.