Bilimsel Etkinlikler

MJSS, Manas Journal of Social Studies Volume 8 Supplement Issue 1 2019 Ek Sayısı yayınlanmıştır...

Volume: 8, Issue Supplement: 1, 2019, January

 1. Ruh Adam’da Animayla Aydınlanan Yeniden Doğuş Arketipi: Selim Pusat’ın Sonsuz Istırabı 
  Pages 723 - 737 
   Arzu Korucu
 2. John M. Coetzee’nin Gözüyle Filozoflar ve Hayvanlar 
  Pages 739 - 757 
   Barış Mutlu
 3. “Манас” Эпосундагы Кырк Чоро Жана Энесай Жазма Эстеликтериндеги Кырк Эр 
  Pages 759 - 765 
   Nurdin Useev
 4. Dede Korkut Hikâyeleri’nde Söz Edim Yapıları 
  Pages 767 - 784 
   Seçil Hirik
 5. Atebetü’l-Hakâyık’ta Eksiltili Yapılar 
  Pages 785 - 809 
   Ümit Hunutlu
 6. Teknoloji Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme Sürecine İlişkin Öğretmen Adaylarının Deneyimlerinin İncelenmesi 
  Pages 811 - 827 
   Erhan Ünal, Fatih Özdinç
 7. Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi 
  Pages 829 - 839 
   Murat Genç
 8. Değişen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi 
  Pages 841 - 865 
   Rabia Sarıca
 9. Sanal Gerçeklik Gözlüğüne Dayalı Din Öğretimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumu 
  Pages 867 - 881 
   Rıdvan Demir
 10. Tunç Çağı Seramiklerinin Desenleri Işığında Nahcivan’dan Orhun’a Prototürk Damga ve İşaretleri
  Pages 883 - 893 
   Toğrul Halilov
 11. İbn Kesir’de Mucize Anlayışı 
  Pages 895 - 920 
   Ahmet Özdemir
 12. Tefsir’de Çağdaş Akılcı Ekol 
  Pages 921 - 940 
   Enver Arpa
 13. Mekke Müşriklerinin Nübüvvet Karşısındaki Tutum ve Davranışları ( Mekkî Sureler Bağlamında) 
  Pages 941 - 961 
   Enver Bayram
 14. Allah’ın Cüz’îleri (Tikeller) Bilmesi Meselesi: İbn Sinâ, Gazzâlî ve Hocazâde’nin Görüşlerinin Karşılaştırılması 
  Pages 963 - 973 
   Muhammet Caner Ilgaroğlu, Luay Hatem Yaqoob
 15. Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi 
  Pages 975 - 991 
   Mehmet Korkmaz, Cemil Osmanoğlu
 16. Tevrat’ta Adalet, İktisadi Adalet, Prosedürel Adalet, İsrailoğulları ve Yahudilerin İktisadi Etkileri 
  Pages 993 - 1001 
   Yaşar Alkan
 17. İşgücü Piyasasında Enformel Kadın İşgücü: Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Yönelik Bir Araştırma 
  Pages 1003 - 1027 
   Umur Aşkın, Elif Özlem Aşkın
 18. Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli 
  Pages 1029 - 1043 
   Şükrü Apaydın
 19. Popüler İş Hayatı Yazarlarından Carnegie ve Casson’un Türk İşletmecilik Literatürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme 
  Pages 1045 - 1060 
   Ahmet Sait Özkul
 20. Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma 
  Pages 1061 - 1082 
   Emel Gelmez, Vural Çağlıyan
 21. The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area 
  Pages 1083 - 1097 
   Hülya Çağıran Kendirli, Selçuk Kendirli, Harun Kısacık
 22. Dematel ve Vikor Bütünleşik Yaklaşımı ile Gıda İşletmelerinde İnovasyon Çeşitlerinin Önceliklendirilmesi ve En İdeal Firma Seçimi 
  Pages 1099 - 1113 
   Salih Memiş, Selçuk Korucuk
 23. Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması 
  Pages 1115 - 1127 
   Seçkin Gönen, Fatih Yıldırım
 24. Sosyal Medyada Farklılıkların Yönetimi: Bir Vaka İncelemesi 
  Pages 1129 - 1144 
   Esra Tani, Harun Yıldız
 25. Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma 
  Pages 1145 - 1166 
   fadime dilber
 26. Understanding WhatsApp Parent Group’s Dynamics: Group Communication and Information Sharing 
  Pages 1167 - 1183 
   Selva Ersöz
 27. İtaatkârlar Daha Mı Mutlu? “Pozitif Psikoloji Perspektifinden Boyun Eğicilik” 
  Pages 1185 - 1201 
   Cıldız Mamırova, Hasan Yılmaz
 28. Ruhsal Bozukluklara Karşı Stigma-Derleme 
  Pages 1203 - 1221 
   Elmas Merve Malas
 29. İlişki Niteliği ve Bağışlamanın Mutluluk Üzerindeki Etkisi 
  Pages 1223 - 1238 
   Hasan Yılmaz
 30. Ergenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
  Pages 1239 - 1254 
   Melike Sert, Zeliha Traş
 31. Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma 
  Pages 1255 - 1276 
   Çiğdem Akman
 32. Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Bürokrasi ve Memurlar 
  Pages 1277 - 1318 
   Yahya Aydın, İsa Yeğen
 33. Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts 
  Pages 1319 - 1337 
   Erol Bulut
 34. Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi 
  Pages 1339 - 1347 
   Abdullah Bora Özkara
 35. Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği) 
  Pages 1349 - 1360 
   Ahmet İslam, Osman İmamoğlu
 36. Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
  Pages 1361 - 1371 
   Fatih Yaşartürk, Handan Yılmaz
 37. Investigation of Basketball Ability Levels and some Performance Characteristics of Male and Female Students 
  Pages 1373 - 1381 
   Gökmen Kılınçarslan, Harun Genç, Akan Bayrakdar, İdris Kayantaş
 38. Dayanıklılık Antrenmanları Sonucu Plazma Hacim Değişiklikleri Ve Performans İlişkisi 
  Pages 1383 - 1390 
   Uğur Dündar, Sibel Tetik, Kerim Dündar, Süleyman Gönülateş, Tansu Yaan
 39. Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarih Bilincinin Kazandırılmasında Kıbrıs Barış Harekâtı’na Katılan Gazilerin Görüşleri 
  Pages 1391 - 1404 
   Selim Özcan
 40. Mıgırdıç Tokatlıyan, Tokatlıyan Otelleri, Gazinosu ve Lokantası -Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre- 
  Pages 1405 - 1428 
   Ümit Baki Erdem, Murat Hanilçe
 41. Turistlerin Destinasyon Seçimi Öncesi Beklentileri ve Satın Alma Sonrası Değerlendirmeleri: Kapadokya Örneği 
  Pages 1429 - 1449 
   Aydın Ünal
 42. Turist Rehberlerinin Gastronomi Bilgisi Ve Algısının Tavsiye Niyetine Etkisi 
  Pages 1451 - 1463 
   Bayram Akay, Berkant Özöğütçü
 43. “Bellek” ve “Zaman” Kavramları Işığında Modiano'nun En Uzağından Unutuşun Adlı Yapıtına Genel Bakış 
  Pages 1465 - 1473 
   Mehmet Sayın
 44. Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Süreciyle (AHS) Belirlenmesi: Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Bakımından Bir Değerlendirme 
  Pages 1475 - 1499 
   Gülsen Serap Çekerol, Ece Yürekli