Bilimsel Etkinlikler

MJSS, Manas Journal of Social Studies Volume 8 Issue 2 2019 sayısı yayınlanmıştır.

 Volume 8 - Issue 2 - Apr 2019

 1. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi 
  Pages 1459 - 1478 
   Hasan Gül, Azamat Maksüdünov
 2. Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Bulunan Hayvan Adlarının Derleme Sözlüğündeki İzleri 
  Pages 1479 - 1502 
   Muharrem Özden
 3. Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri 
  Pages 1503 - 1514 
   Ersoy Çarkıt
 4. Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri 
  Pages 1515 - 1530 
   Hakan Polat, Tuncay Yavuz Özdemir, Murat Demirkol
 5. Engelli Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Yaşamındaki Sorunları: Konya Örneği 
  Pages 1531 - 1548 
   Hasan Hüseyin Tekin
 6. Окуучулардын баалоосуна караганда Кыргызстандагы билим-берүү системасындагы көрүнгөн көйгөйлөр 
  Pages 1549 - 1572 
   Hasan Yılmaz, Carkınay Temirbekova
 7. Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 
  Pages 1573 - 1590 
   Murat Bayır, Rüştü Yeşil
 8. Üstün Zekâlı Çocukların Tanılanmaları 
  Pages 1591 - 1602 
   Nagihan Tanık Önal
 9. Hegemonya Ekseninde Azerbaycan Maarifçiliği ve M. F. Ahundov’un Avrupamerkezcilik Problematikası 
  Pages 1603 - 1624 
   Rameş Rzayev
 10. Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Fen Öz-Yeterliklerinin Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi 
  Pages 1625 - 1640 
   Sibel Saraçoğlu, Kübra Şengül Yıldırım, Oktay Bektaş
 11. Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri 
  Pages 1641 - 1658 
   Fazilet Koçyiğit
 12. Yaratıcılık Bağlamında Sanatçı Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri 
  Pages 1659 - 1676 
   İlker Kömürcü
 13. Sahib B. Abbâd’ın Muʽtezile’nin Adalet İlkesini Temellendirişi 
  Pages 1677 - 1712 
   İbrahim Bayram
 14. Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Cari Açığın Büyüme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 
  Pages 1713 - 1726 
   Galip Afşin Ravanoğlu, Aziz Bostan
 15. The United Nations and Promoting Sustainable Development 
  Pages 1727 - 1743 
   Mehmet Emin Erendor, Cem Sunguray
 16. Analyzing The Impact of Forensic Accounting on The Detection of Financial Information Manipulation 
  Pages 1744 - 1760 
   Ahmet Özcan
 17. Firma İnovasyon Stratejisinin İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarikçi İnovatifliğinin Aracı Rolü 
  Pages 1761 - 1777 
   Bülent Yıldız, Şemsettin Çiğdem
 18. Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama 
  Pages 1778 - 1799 
   Cevdet Kızıl, Tunay Aslan
 19. Takıntılı Tüketim: Tek Ürüne Yönelik Kompulsif Satın Alma Davranışı 
  Pages 1800 - 1814 
   Çiğdem Aliçavuşoğlu, Elif Boyraz
 20. Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılık Düzeyine Göre Tüketici Karar Verme Tarzlarının Değerlendirilmesi 
  Pages 1815 - 1830 
   Duygu Koçoğlu
 21. İş Sağlığı ve Güvenliği İçin DEMATEL-ARAS Tabanlı Risk Değerlendirme Metodolojisi ve Bir Uygulama 
  Pages 1831 - 1853 
   Hamit Erdal
 22. Güvenlik İklimi Algısı ve İş Performansı İlişkisinde Genel Öz Yeterliliğin Düzenleyici Rolü: Helikopter Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma 
  Pages 1854 - 1870 
   İnan Eryılmaz, Deniz Dirik, Şener Odabaşoğlu
 23. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi 
  Pages 1871 - 1888 
   Kasım Baynal, Yıldız Şahin, Saime Taphasanoğlu
 24. Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama 
  Pages 1889 - 1905 
   Tolga Ulusoy, Yusuf Esmer, Faruk Dayı
 25. E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi 
  Pages 1906 - 1915 
   Yücel Öztürkoğlu, Batuhan Demir
 26. Türk Sinemasında Kurgu Biçimleriyle Öne Çıkan İki Film: Nokta ve Sen Aydınlatırsın Geceyi 
  Pages 1916 - 1937 
   Cem Yıldırım, Şükrü Sim
 27. Мендик Баа Шкаласынын Кыргыз Маданиятына Адаптацияланышы 
  Pages 1938 - 1957 
   Asem Idaeva, Hasan Yılmaz
 28. Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları 
  Pages 1958 - 1974 
   Gülhan Şen, Hatice Şimşek Keskin
 29. Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz 
  Pages 1975 - 1990 
   Hüseyin Kutbay, Cemaleddin Gerede
 30. Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur 
  Pages 1991 - 2009 
   Mehmet Emin Erendor
 31. Sağlıkta Dönüşüm Programının Öncesi: Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 1923-2003 
  Pages 2010 - 2032 
   Recep Fedai
 32. Bolşeviklerin Nazarında İslâm Dini ve Onun Zuhuru 
  Pages 2033 - 2041 
   Ercan Çelebi
 33. Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması 
  Pages 2042 - 2059 
   Handan Baran, Hicran Hanım Halaç
 34. Siyasi Güç ve Dini Meşruiyet Açısından Büyük Selçuklu-Abbasi Halifeliği İlişkileri 
  Pages 2060 - 2081 
   Yılmaz Karadeniz
 35. Otel İşletmelerinin Engelli Turistlere Yönelik Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 
  Pages 2082 - 2103 
   Adnan Akın
 36. Türkiye’deki Kuş Gözlemcilerinin Motivasyon ve Destinasyon Tercihlerinin Belirlenmesi 
  Pages 2104 - 2124 
   Ayşe Nevin Sert, Mustafa Arslan
 37. Türk Sırt Çantalı Gezginlerin Kişisel Gelişimleri İle Sürdürülebilirlik Algıları Arasındaki İlişki 
  Pages 2125 - 2144 
   Gülizar AKKUŞ
 38. Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları 
  Pages 2145 - 2162 
   Mustafa Taylan Dağıstan, İrfan Mısırlı, Canan Tanrısever Yiğit
 39. Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi 
  Pages 2163 - 2186 
   Bayram Akay, Oktay Yılmaz
 40. Participant Observations on Iranian Tourists Taking Part in Guided Excursion in Kusadasi, Turkey 
  Pages 2187 - 2213 
   Vedat Acar, Abdullah Tanrısevdi
 41. Kullanıcı Tipi, Bölge, Kültür, Refah ve Gelişmişlik Seviyelerine Göre Kullanıcıların E-Öğrenme Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Analizi 
  Pages 2214 - 2242 
   Rahmi Baki, Adnan Aktepe, Burak Birgören