Bilimsel Etkinlikler

"MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MJSS) Cilt: 8 Sayı: 3 2019 sayısı yayınlanmıştır.

Volume: 8 - Issue: 3

 1. Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Atasözleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma: Abdülahad Nûrî ve “Atalar Sözü” / Pages: 2243-2279
  Sagıp Atlı

 2. Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları / Pages: 2280-2293
  Zeynep Zeliha Bayazıt

 3. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu / Pages: 2294-230
  Ahmet Kara, Ahmet Altınok, Cengiz Şahin

 4. Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği) / Pages: 2308-2335
  Ali Ünal, Sadi Üreyen

 5. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Kullanımı / Pages: 2336-2359
  Ayşegül Çelik, Prof.Dr. Turhan Çetin

 6. Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnanç Empatik Eğilim ve Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Pages: 2360-2380
  Zeliha Traş, Gülşen Keser

 7. Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi / Pages: 2381-2399
  Halim Sarıcaoğlu, Coşkun Arslan

 8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Göstergelerinin İncelenmesi / Pages: 2400-2414
  İlker Dere, Muhammet Yavuzay

 9. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sorumlu Davranma Düzeylerini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Pages: 2415-2431
  İrem Altunok Çal, Rüştü Yeşil

 10. Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği) / Pages: 2432-2443
  Ezgi Sumbas, Nuri Erdemir, Zeynep Umur, Aslı Tunca, Hulisi Genç

 11. Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutumlarının Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisini Yordayıcı Gücü / Pages: 2444-2461
  Rifat Yusuf Bahadır, Abdullah Sürücü

 12. Müslüman Türk Medeniyeti İnşasında Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Ahilik / Pages: 2462-2483
  Mehmet Kart, Rüştü Yeşil

 13. Merhamet Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Merhametli Olma Düzeylerine Etkisi / Pages: 2484-2500
  Selahattin Avşaroğlu

 14. Validity and Reliability of Student Perceptions of PowerPoint Efficacy Scale / Pages: 2501-2516
  Selcan Kilis, Ahmet Murat Uzun

 15. Ar-Ge ve Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği / Pages: 2517-2538
  Arif İğdeli

 16. İşsizliğin Azaltılmasında Kamusal Bir İstihdam Modeli Olarak Nihai İşveren Programı / Pages: 2539-2558
  Dicle Özdemir

 17. Comparative Analysis of Competitiveness of Shangai Cooperation Organization Members and Turkey / Pages: 2559-2578
  Hamza Çeştepe, Selcen Zorlu

 18. Impact Of Social Security Expenditures On Income Distribution: Case Of Turkey / Pages: 2579-2593
  Mustafa Baylan

 19. Obezite Vergisinin Kabul Edilebilirliğini Belirleyen Faktörlerin Analizine Yönelik Bir Uygulama / Pages: 2594-2634
  Ulvi Sandalcı, Güner Tuncer

 20. Etkin Devlet Perspektifinden KOSGEB Markalaşma ve Kurumsallaşma Programının İncelenmesi / Pages: 2635-2661
  Ali Aycı, Prof.Dr. Dilek Demirbaş, Dr. Safa Demirbaş

 21. Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması / Pages: 2662-2678
  Arzu Yiğit, Ferhan Güven, Mine Alaoğlu

 22. Fast Food Restoranlarının Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Ahs Metodu İle Önceliklendirilmesi / Pages: 2679-2695
  Aziz Öztürk

 23. Destekleyici Örgüt İklimi, İşe Bağlılık ve Bireysel Uyum Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Pages: 2696-2713
  Çağlar Doğru

 24. Örgütsel Desteğin, Çalışanların İşe Gömülmüşlüğü Üzerindeki Etkisinde İşgören Avukatlığının Aracılık Rolü: Kayseri Lojistik Sektörü Çalışanlarında Bir Uygulama / Pages: 2714-2733
  Ebru Aykan, Hanife Akgül

 25. Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma / Pages: 2734-2754
  İdris Karslıoğlu

 26. Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği / Pages: 2755-2774
  Nevzat Tetik

 27. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Lojistik ve Taşımacılık Performansları ve Verimliliklerinin Analizi için Hibrid bir Çok Kriterli Karar Verme Modeli / Pages: 2775-2798
  Ömer faruk Görçün

 28. Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Pages: 2799-2818
  Serdar Sünnetçioğlu, Hacı Mehmet Yıldırım

 29. AUTOFLEX: Otomotiv Sektöründe Pazarlama Esnekliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması / Pages: 2819-2833
  Dr. Lecturer Zeki Yüksekbilgili

 30. Kamu Kurumlarının DNA’sı Dijital Dönüşüme Hazır mı? Meritokrasi Perspektifinden bir değerlendirme / Pages: 2834-2851
  Senem Nart

 31. Realist Rus Edebiyatından Erken Dönem Sovyet Sinemasına Gerçekçi Mekân Kullanımı / Pages: 2852-2874
  Menderes Akdağ

 32. Yaşam Biçimlerinin Televizyon Dizilerinde Yansıtılması: Bizimkiler Örneği / Pages: 2875-2897
  Uğur Baloğlu

 33. Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü / Pages: 2898-2917
  Seçkin Gönen, Mithat Rasgen

 34. Yolsuzlukla Mücadelede Denetimin Rolü / Pages: 2918-2933
  Murat Karahan

 35. Türk Siyasal Hayatında Şeyh Sait İsyanı / Pages: 2934-2952
  Hasan Acar

 36. Ziyaretçilerin Park Kullanım Özelliklerinin Genel Park Kullanım Memnuniyeti Üzerine Etkisi / Pages: 2953-2966
  Güney Çetinkaya, Seden Söyler, Ece Ömüriş

 37. Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite / Pages: 2967-2978
  Vefa Taşdelen

 38. The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers / Pages: 2979-2992
  Akan Bayrakdar, Bilal Demirhan, Erdal Zorba

 39. Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması / Pages: 2993-3002
  Ercüment Erdoğan, İbrahim Can Nefesoğlu, Cihan Gürbüz

 40. Turistik Destinasyonlarda Sosyal Taşıma Kapasitesi Algısı ve Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Ayvalık Araştırması / Pages: 3003-3031
  Prof.Dr. Ayhan Gökdeniz

 41. Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler / Pages: 3032-3045
  Mahmut Vural, Gulnara Karadeniz, Gulmira Adzhygulova, Sabira Osmongazieva, Kasiet Zhanybekova, Burul Bektur kyzy

 42. A Pragmatic Policy Case: Us-Azerbaijan Relations / Pages: 3046-3063
  Mehmet Fatih Öztarsu

 43. Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015) / Pages: 3064-3084
  Nurgül Bekar