Bilimsel Etkinlikler

MANAS Journal of Social Studies'in 2020 Ocak Sayısı Yayında

MANAS Journal of Social Studies Cilt 9 - Sayı 1 - 2020 Ocak Sayısı yayınlandı:

 1. Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da İslamiyet ve Kaynakları
  Sayfalar 1 - 18
   Hayati BEŞİRLİ , Zeynep Serap TEKTEN - AKSÜRMELİ , Ali ÜNAL
 2. Engelli Bireylerin Gözüyle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki Eğitim Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 19 - 33
   Abdurrahman MENGİ
 3. Relationship Between Emotional Eating and Big Five Personality Characteristics and Mood Disorder Symptoms
  Sayfalar 34 - 46
   Ece TINMAZOĞLU , Neslim GUVENDER DOKSAT
 4. MIST Ülkelerinde İthalat, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi
  Sayfalar 47 - 59
   Gökhan AKAR , Mehmet ÖZCAN
 5. External Debt and Economic Growth in Transition Countries: Case of Kyrgyzstan
  Sayfalar 60 - 75
   Junus GANİEV , Damira BAİGONUSHOVA , Nurbek MADMAROV , Raziiakhan ABDİEVA
 6. Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı
  Sayfalar 76 - 89
   Mustafa NAL
 7. BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması
  Sayfalar 90 - 100
   Umut GÜMÜŞ , Hatice Can ÖZİÇ , Erkan ÇIBIK
 8. Depo Yeri Seçimi için Aralık Tip-2 Bulanık ÇKKV Tabanlı Hibrit Bir Yaklaşım
  Sayfalar 101 - 114
   Ahmet ÇALIK
 9. Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları
  Sayfalar 115 - 128
   Betül ÖZKAYA , Yelda ÜLKER
 10. Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 129 - 143
   Merve Koçoğlu , Cansu Terzi
 11. Çalışanların Karanlık Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisinde Genel Öz-Yeterliliğin Düzenleyici Rolü
  Sayfalar 144 - 154
   Emrah ÖZSOY , Kadir ARDIÇ
 12. Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 155 - 167
   Esra TÖRE
 13. İşyerlerinde Güvenlik İklimi Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımını Etkiler mi?
  Sayfalar 168 - 177
   Hacer UĞUR , Ayten YILMAZ YAVUZ , Nuran MUMCU , Nurefşan AYDOĞAN
 14. Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
  Sayfalar 178 - 189
   Kemal DEMİR , Üzeyir YILDIZ
 15. Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”
  Sayfalar 190 - 198
   Mesut SOYALIN , Gökhan KERSE
 16. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 199 - 208
   Mustafa KARACA , Ali BAYRAM , Yasemin HARMANCI
 17. Tüketici Davranışlarının Çevre Dostu Davranış Türleri Kapsamında İncelenmesi: Alanya Örneği
  Sayfalar 209 - 221
   Üzeyir Kement
 18. Duygusal Zekânın Kültürel Zekâ Üzerine Etkisinin Analizi: Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 222 - 234
   Yavuz DEMİREL , Erol TURAN , Merve AKINCI
 19. Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği
  Sayfalar 235 - 247
   Tülin AVCU
 20. The Reconstruction of the Mediated Public Sphere on Media Reporting of Migration: The Case of The Global Migration Film Festival
  Sayfalar 248 - 260
   Dilan CIFTCI
 21. Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi
  Sayfalar 261 - 273
   Özlem ÇAKIR , Filiz METE
 22. Marka İletişiminde Sosyal Medya ve Çevrimiçi Etkileşim (Online Engagement) İlişkisi: Limasol Türk Kooperatif Bankası Örneği
  Sayfalar 274 - 285
   Sevilay ULAŞ
 23. Popüler Sinemada Mistik Bir Aşk Masalı Örneği: ‘Suyun Sesi’ Filmi
  Sayfalar 286 - 300
   UFUK UĞUR , Sezen ALTAY
 24. The Comparison of Two Different Election Campaign Films in Terms of Their Approaches towards National History and Development
  Sayfalar 301 - 312
   Yusuf DEVRAN , Fahad SHAHZAD
 25. Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 313 - 326
   Arzu MERİÇ
 26. Bir Aktif İstihdam Politikası Olarak Sosyal Çalışma Programı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 327 - 340
   Bülent ARPAT
 27. Şeffaflığı Arttırmaya Yönelik Mekanizmalar ve Finansal Başarının Şeffaflık Üzerindeki Etkisi: BIST XKURY’de Bir Araştırma
  Sayfalar 341 - 359
   Mustafa MORTAŞ , Serhat ŞAMİL
 28. Sezgisel Bulanık Mantık ve Entropi Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Finansal Performans Analizi: BİST’de İşlem Gören Enerji Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 360 - 372
   Reşat KARCIOĞLU , Selçuk YALÇIN , Ömer Faruk GÜLTEKİN
 29. Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama
  Sayfalar 373 - 385
   Serkan ÖZDEMİR
 30. Kamu-Özel İşbirliği Modelinde Özel Sektör Teşvik Faktörleri: Şehir Hastaneleri Örneği
  Sayfalar 386 - 401
   Yusuf UYSAL
 31. Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 402 - 410
   Nida ATEŞ , Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM
 32. Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Stresle Başaçıkma Tutumlarını Yordama Gücü
  Sayfalar 411 - 422
   Selahattin AVŞAROĞLU , Asem İDAYEVA
 33. Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği
  Sayfalar 423 - 434
   Atilla ALTUN , Barış DEMİREL
 34. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri
  Sayfalar 435 - 448
   Aynur YILMAZ , Emrah ASLAN , Sinan AYAN
 35. Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 449 - 461
   Okan Aydın , Fatih YAŞARTÜRK
 36. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İnsan Haklarına Yönelik Tutumları
  Sayfalar 462 - 469
   Gül ÇAVUŞOĞLU , Menderes KABADAYI , Ali Kerim YILMAZ , Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
 37. Düzenli Egzersiz Yapan 15-17 Yaş Grubu Kız Öğrencilerin Bazı Karaciğer Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 470 - 475
   M.fatih BİLİCİ , Ayça GENÇ
 38. Turizm Planlamasına Yerel Halkın Katılımı: Konya İlinde Bir Araştırma
  Sayfalar 476 - 489
   Aynur GÜLENÇ BİRSEN , Yeliz PEKERŞEN
 39. 2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Sayfalar 490 - 504
   Mehmet FİDAN
 40. Horasan Tasavvuf Geleneği Bağlamında Çankırı’da Bir Yesevî Muakkibi
  Sayfalar 505 - 516
   Abdulselam ARVAS
 41. İslamiyetin Orta Asya Tarihi
  Sayfalar 517 - 528
   Mesut AVCI
 42. Türk-İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmen-Öğrenci İlişkilerinin Ahlaki Çerçevesi
  Sayfalar 529 - 538
   Mehmet KORKMAZ
 43. Vurun Kahpeye ve Cemile Bağlamında Tip ve Karakterlerin Karşılaştırmalı İncelemesi
  Sayfalar 539 - 551
   Kemal GÖZ
 44. Oğuz Atay’ın Düşünsel Arka Planı: “Günlük”
  Sayfalar 552 - 561
   Zeliha KAPUKAYA
 45. Cybernetics of Technology, Education and Politics in Technological Societies
  Sayfalar 562 - 572
   Hüseyin TOLU
 46. Avrupa Birliği Tarihinde Bir Geri Adım: Brexit
  Sayfalar 573 - 589
   Esra Sena TÜRKO , Sümeyye GÖKÇENOĞLU
 47. Mesai İçi Ve Dışı Boş Zaman Davranışlarının Yönetimi: Teorik Çerçeve
  Sayfalar 590 - 604
   Ebru AYKAN , Zübeyir ÖZÇELİK
 48. Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi
  Sayfalar 605 - 614
   Ömer ÇAMUR
 49. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 615 - 628
   Volkan GÖÇOĞLU
 50. Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı
  Sayfalar 629 - 636
   Güntekin ŞİMŞEK