Bilimsel Etkinlikler

"MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MJSS) Cilt: 9 Sayı: 2 2020 sayısı yayınlanmıştır.

"MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MJSS)

Cilt: 9 Sayı: 2 2020 

 

 1. Kentleşme Sürecinde Dini Hayat: Başakşehir Örneği
  Sayfalar 637 - 647
   İdris AYDIN
 2. Türkmen Atasözlerinde Meslek Adları
  Sayfalar 648 - 664
   Levent DOĞAN
 3. Oluşumsal Yapısalcılığın İlkeleri ve Zola’nın Emek Adlı Romanı Üzerinde Çözümleme
  Sayfalar 665 - 683
   Serhat TERTEMİZ , İrfan ATALAY
 4. Ergenlerde Gözlenen Boyun Eğiciliğin Onların Kişiler Arası Problem Çözme Yaklaşımları Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 684 - 694
   Ahmet Selçuk YILMAZ , Mehmet Engin DENİZ
 5. Oyun Terapisiyle Bütünleştirilmiş Grupla Psikolojik Danışmanın İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 695 - 708
   Esra TEKE , Abdullah SÜRÜCÜ
 6. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 709 - 718
   Feyzullah EZER , Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ
 7. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çoklu Zekâ Alanları ile Çevreye Karşı Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 719 - 730
   Hilal GENÇ , Emel ARSLAN
 8. Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 731 - 740
   Kürşad YILMAZ , Mustafa ÇELİK
 9. Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 741 - 751
   Murat GÖKALP , Fatih SOYKAN
 10. Ergenlerin Umutsuzluk ve Psikolojik Sağlamlıklarının Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 752 - 763
   Neriman Özge GÖKÇE , Bülent DİLMAÇ
 11. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Dersindeki Sınıf İçi Öğretim Uygulamaları
  Sayfalar 764 - 777
   Serdar YEŞİL , Mecit ASLAN
 12. Reproduction of Social Inequality in Education by Transferring Cultural Capital
  Sayfalar 778 - 797
   Taner ATMACA , Ayhan AYDIN
 13. Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 798 - 808
   Ümit DEMİR
 14. Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 809 - 821
   Vedat AKTEPE , Elvan YALÇINKAYA , Mevlüt GÜNDÜZ , Murat TEMUR
 15. E7 Ülkelerinde Kilit Sektör Analizi
  Sayfalar 822 - 833
   Abdullah TOPCUOĞLU , Fatih Volkan AYYILDIZ
 16. The Modelling of Exchange Rate Volatility Using Arch-Garch Models: The Case of Turkey
  Sayfalar 834 - 843
   Fuat SEKMEN , Galip Afşin Ravanoğlu
 17. The Relationship between CO2 Emission, Non-Renewable Energy Consumption and Economic Growth: A Case of Turkey
  Sayfalar 844 - 857
   Kemal ERKİŞİ , Duygu ÇELİK
 18. Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri
  Sayfalar 858 - 871
   Musa BAYIR
 19. Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma
  Sayfalar 872 - 885
   Yasin KARADENİZ , Çiğdem ÖZKAN
 20. Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 886 - 898
   Bahadır Burak SOLAK , Zöhre AKYOL
 21. Etik İklim Algısının Bireysel Yenilikçilik Üzerine Etkisinde Örgüt Kültürünün Düzenleyici Rolü
  Sayfalar 899 - 915
   Edip ÖRÜCÜ , Görkem AKGÜL , Binnaz CİNAR
 22. Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 916 - 926
   Gözde KOSA
 23. Y Kuşağının Kariyer Algısı ve Gelecek Beklentisi: Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi Örneği
  Sayfalar 927 - 945
   Gözde MERT , Serdar NESLİHANOĞLU
 24. Tüketicilerinin Karar Verme Tarzlarının İncelenmesi: Türk Dünyası Örneği
  Sayfalar 946 - 957
   Niyazi GÜMÜŞ , Şükran KARACA
 25. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin CHAID Analizi İle İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 958 - 972
   Özgül ÇÜRÜK , Zübeyir BAĞCI
 26. Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 973 - 984
   Serap YURTTAKALAN , Cavit YEŞİLYURT
 27. İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği
  Sayfalar 985 - 994
   Songül Seda KAMBER TAŞ , Sedat TAŞ
 28. Schwarzt’ın Sosyal Değerler Modelindeki Bireysel Değerlere Göre Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Tüketim Davranışlarının İsimsel Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi
  Sayfalar 995 - 1009
   Tahir BENLİ , Yıldıray KIZGIN
 29. Siyasal ve Sosyal Bağlamda Mankurt Kavramının Türk Yazılı Basınında Metaforik Kullanımı
  Sayfalar 1010 - 1030
   Dursun YİLMAZ , Murat SEZGİN
 30. Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği
  Sayfalar 1031 - 1045
   Hayri ABAR
 31. Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1046 - 1058
   Nevzat ÇALIŞ , Şakir SAKARYA
 32. Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1059 - 1069
   Seyhan ÖZTÜRK , Sevgül EKİNCİ , Tuncer YILMAZ
 33. İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1070 - 1088
   Fatih GÜÇLÜ
 34. Acem Ali Kimdir? Osmanlı Dönemi Hassa Baş Mimarı Alaeddin Ali b. Abdullah’ın Kişiliği ve Mesleki Kimliği Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1089 - 1100
   Hüseyin Gürsel Gürsel BİLMİŞ
 35. Profesyonel Turist Rehberlerinin Kişilik Özellikleri İle Sundukları Hizmet Kalitesi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1101 - 1116
   Aybüke ÖZSOY , Ahmet TAYFUN
 36. Food-related Barriers to Gastronomy and Tourism: The Role of Food Allergies and Diet Preferences
  Sayfalar 1117 - 1129
   Serdar EREN
 37. Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi
  Sayfalar 1130 - 1141
   Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ , Neriman HOCAOĞLU BAHADIR
 38. Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi
  Sayfalar 1142 - 1156
   Mustafa KARACA , Mehmet Ali GAZİ , Caner ÇAKI
 39. İslâm Devletinin Diğer İslâm Devletiyle Savaşmasının Meşru ve Gayri Meşru Olduğu Durumlar
  Sayfalar 1157 - 1167
   Ahmet Özdemir
 40. Кыргыз Тилиндеги “Той” Концептинин Улуттук Мазмуну
  Sayfalar 1168 - 1179
   Burul Saginbayeva
 41. İvan Bunin’in “Arsenyev’in Yaşamı” Adlı Romanında Klasik Rus Edebiyatı Yansımaları
  Sayfalar 1180 - 1186
   Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR
 42. Sanal Dünyalar Çerçevesinde Oyun Ekonomisi ve Vergilendirilmesi
  Sayfalar 1187 - 1197
   Yusuf TEMÜR
 43. Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma
  Sayfalar 1198 - 1217
   M. Nur ERDEM
 44. Bilgi Çağında Yükseköğretim Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler
  Sayfalar 1218 - 1226
   Gencay KARAKAYA
 45. Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
  Sayfalar 1227 - 1236
   Musa ÇAKIR , Tunay ASLAN
 46. Çocuk Emeğinin Dönüşümü: Ev İçi Üretimden Film Setlerine
  Sayfalar 1237 - 1247
   Tülay TEKİN YILMAZ
 47. Hz. Muhammed (sav) Döneminde Çok Kültürlü Toplumsal Yapısıyla Medine’de “Birlikte Yaşama Modeli”nin Temelleri
  Sayfalar 1248 - 1259
   Süleyman DİNÇER
 48. Amerika’da Niğdeli Bir Şahsiyet (1884-1976): Nicolas P. Aghnides
  Sayfalar 1260 - 1267
   Şenay ATAM , Gülin ÖZTÜRK
 49. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İnsan Kaynakları Planlaması ve Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1268 - 1287
   Elbeyi Pelit , Ahmet Çetin
 50. Gözetim Toplumunun Siyaset, Devlet ve Demokraside Yansımaları: Algoritmik Vatandaşlık Odağında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1288 - 1299
   Ümmühan KAYGISIZ