Manas Üniversitesinde Gerçekleşen Değişim Programları

Mevlana Değişim Programı Nedir?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Ayrıntılı Bilgi İçin http://mdp.manas.edu.kg

 

 

ORHUN DEĞIŞIM PROGRAMI NEDİR?

Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği üyeleri arasında imzalanacak protokoller kapsamında yapılan öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı.

Orhun Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine birlik üyesi üniversitelerin örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Orhun Değişim Programı Protokolüne taraf diğer bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim yılını aşamaz. Örgün eğitim programlarına devam eden öğrencilerin hazırlık, birinci sınıf ve son sınıf öğrencileri değişim programına başvuru yapamazlar.

Orhun Değişim Programı öğrencisi olabilmek için aranacak asgarî şartlar şunlardır:

  1. Birlik üyesi üniversitelerin örgün eğitim programına kayıtlı öğrencisi olmak,
  2. Genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması,
  3. Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, öğrenciyi kabul eden üniversitelerin kararları esas alınır.

Öğrenci Değişim Belgeleri

 Değişime başlamadan önce, öğrenci dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır:

  1. a) Öğrenci başvuru belgesi,
  2. b) Not çizelgesi,
  3. c) Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme (Orhun Değişim Programı Öğrencisi Yükümlülük Sözleşmesi).
  4. d) Diğer şartları imzacı üniversiteler belirler.

Öğrenim Giderleri

 Öğrenciler Orhun Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenciler, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Orhun Değişim Programı öğrencileri, gidilen yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerine uyguladıkları diğer mali yükümlülüklere tabi tutulabilirler. Bu husus Orhun Değişim Programı Öğrencisi Yükümlülük Sözleşmesinde yer alır. Yükseköğretim kurumları kendi öğrencilerinden talep ettikleri mali ödemeler dışında, Orhun Değişim Programı öğrencilerinden ek mali talepte bulunamazlar.

Gönderen kurum öğrenci ve öğretim üyelerinin ulaşım giderlerini, Kabul eden kurum gelecek öğrenci ve öğretim üyelerinin iaşe ve ibate giderlerini karşılayacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin http://www.turkunib.org

 

 

ERASMUS PROGRAMI NEDİR?

Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus'tan (1469–1536) almıştır.

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI NE DEĞİLDİR?

1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.
4-Erasmus programı bir araştırma programı değildir.

 
 ERASMUS DEĞİŞİM ÖĞRENCİSİ OLMA KRİTERLERİ

1- Örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olunması.
2- Önlisans / lisans / yüksek lisans / doktora düzeyinde öğrenci olunması.
3- Önlisans ve lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. (hazırlık sınıfları dahil değildir)
4- Öğrencisi olunan bölüme ait kurumlararası anlaşma(lar) bulunması.
5- Ulusal Ajans’ın her yıl akademik yıl başlamadan önce belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun olunması.
6- Daha önce Erasmus öğrencisi olunmaması (bir öğrenci ancak hayatında bir defa Erasmus öğrencisi olabilir).

GENEL KRİTERLER:

Lisans öğrencileri için asgari 3.50 / 4.00  not ortalaması
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 3.50 / 4.00  not ortalaması

Yabancı dil; Toefl 450, İLTS 6

Ayrıntılı Bilgi İçin http://iro.manas.edu.kg