Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilişim Uygulamalarına Aykırı Olan Kusurlu Davranışlar

Aşağıda belirtilen davranışlar bilişim ve iletişim araçlarının usulsüz kullanım biçimleri olup bunlara müsaade edilemez;
a) Bilişim ve iletişim araçlarının Türk/Kırgız hukuk mevzuatına ve uluslararası anlaşmalara göre suç teşkil edecek biçimde kullanılması,
b) Bilişim ve iletişim araçlarının üniversitenin izni olmadan ticari amaçla satış veya reklam için kullanılması,
c) Lisanssız ve kanun dışı yazılımların kullanım ve kurulumu,
d) Ağ iletişimi, bant genişliği ve depolama alanlarının eğitim amacına uygun olmayan şekilde kullanımı,
e) Başkalarının kişilik haklarını ihlal edici, hakaret içeren ve toplum ahlakına aykırı materyallerin gönderilmesi ve bu tür materyallerin bilinçli olarak saklanması ve depolanması,
f) Bilişim araçlarının başkasının kullanıcı adı ve şifresi ile izinsiz ve yetkisiz olarak kullanımı,
g) Başkasının şifresini kırmaya veya ele geçirmeye teşebbüs etme, (keylogger, spyvvare, trojan ve benzeri amaçlı programlar kurulumu)
h) Üniversiteye   mensup   birim  veya  kişilerin   dosyalarını   izinsiz   şekilde  inceleme, değiştirme, zarar verme, her türlü virüsü kasıtlı olarak yayma,
i) Diğer kullanıcıların işlerine mani olmak kasdıyla faaliyetlerde bulunma,
j) Ağ üzerindeki paketleri yakalama, izleme, değiştirme veya değiştirmeye teşebbüs etme,
k) Üniversite yetkililerinin izin ve bilgisi haricinde, sahibi belirsiz makam, grup, kulüp adıyla etki alanı (domain) veya kullanıcı ismi açma.

Denetim
Üniversite, prensip olarak akademik ve idari birim mensuplarının şahsi elektronik postalarını, bilgisayarlarında kayıtlı bulunan dosyaları denetlemeyip takip etmeyeceğini ve telefonlarını dinlemeyeceğini taahhüt eder.
Ancak, söz konusu bilişim ve iletişim araçlarının, usul ve amacına aykırı kullanımı hakkında yapılmış ciddi şikâyetlerin veya bunlara ilişkin delillerin ortaya çıkması halinde, Rektörlük makamının yazılı onayı ile, kullanıcılara sağlanan bilişim araçları ve kanalların izlenmesi hakkı saklıdır.
Belirtilen durumlarda takip hakkının kullanılması Rektörlük makamının yazılı izin ve talimatıyla mümkündür.
İzleme ve kayıt işleminin yapılmasını öngören Rektörlük makamı yazısında, hakkında takip ve kayıt işlemi yapılacak kişinin bilgileri, işlemin başlangıç ve bitiş zamanı, izleme ve kaydetme işleminin ne şekilde yapılacağı belirtilir.
Bilgi işlem ünitesi ve diğer teknik servis yetkililerinin kendilerine verilen yazılı talimat çerçevesinde yukarıda belirtilen hususlarda yapacağı izleme ve kayıt faaliyetleri gizli tutulur ve suç kapsamında değerlendirilemez.

Yetkisiz Denetim
Üniversite Bilgi İşlem ünitesi ve diğer teknik servisleri ile akademik ve idari birim mensuplarının Denetim başlığında belirtilen usul ve amaçlar haricinde, yetkisiz olarak yapacakları denetim ve kayıt faaliyetleri kesinlikle yasak olup buna aykırı davrananlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai takibat Rektörlük makamınca yetkili kurumlarla işbirliği içinde yürütülecek ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde öngörülen müeyyideler bu kişiler hakkında uygulanacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, Bilgi İşlem birimlerinin veya diğer birim veya kişilerin usulsüz izleme ve kayıt faaliyetinde bulunup bulunmadıkları Rektörlük makamı tarafından görevlendirilecek uzmanlarca tespit ettirilebilir.

Usulsüz Kullanımların Denetiminde Uygulanacak Prosedür
Bilişim araçlarının usulsüz kullanıldığına ilişkin ciddi şikâyet ve delillerin ortaya çıkması halinde; Rektörlük makamınca söz konusu olay ve iddiaları araştırmak üzere üç kişiden oluşan bir "Bilişim Suçları İnceleme Komisyonu" tayin edilir. Komisyonda Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nı temsilen bir üye ve hakkında inceleme başlatılan kişinin mensup olduğu birimi temsilen bir üye yer almak zorundadır. Komisyon, kendisine verilen görevi onbeş gün içinde tamamlayarak raporunu Rektörlük makamına sunmakla yükümlüdür. Komisyon, hakkında inceleme başlatılan kişinin savunmasını almadan raporunu düzenleyemez.  Düzenlenen raporda,  kullanıcının beyanlarına ve ulaşılan diğer delillerin değerlendirilmesi ile ilgili bilgilere, soruşturmanın aşamalarına, komisyon üyelerinin görüş ve tekliflerine ayrı ayrı yer verilir.

Gizlilik
Komisyon raporları gizli olup Rektörlük makamının talimatı olmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu ve hakkında inceleme yapılan kişi hariç kimseye gösterilemez ve bilgi verilemez. Buna aykırı davranan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler ayrıca yapılır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı